FIRMY I INSTYTUCJE

Zapraszamy do poznania usług dla firm oraz instytucji.

ABONAMENTY

• kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych, również na zasadzie abonentów.

REPREZENTACJA PRZED SĄDAMI

• reprezentacja przed Sądami powszechnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym i Sądem Najwyższym.

PRAWO SPÓŁEK

• doradztwo w zakresie formy prowadzenia działalności (spółki prawa handlowego);

• przygotowanie umów spółek oraz rejestrowanie spółek prawa handlowego w Sądzie;

• rejestracja spółek w przyspieszonym trybie elektronicznym w 24 h;

• przekształcenie działalności gospodarczej oraz spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego;

• przygotowywanie statutów stowarzyszeń i fundacji, ich rejestracja.

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE

• przygotowanie i reprezentacja w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

WINDYKACJA

• ochrona przed roszczeniami innych podmiotów (ocena ryzyka, reprezentacja w postępowaniu przedsądowym i sądowym);

• windykacja przedsądowa oraz w postępowaniu sądowym zwykłym i elektronicznym;

• przygotowanie procesów windykacyjnych w firmie.

PRAWO RODZINNE ROZWODY / PODZIAŁ MAJĄTKU

• reprezentacja w sprawach rozwodowych, w tym o podział majątku;

• reprezentacja przed sądem rodzinnym;

• reprezentacja w sprawach dot. małoletnich – przekroczenia zwykłego zarządu.

PRAWO UMÓW

• przygotowywanie umów, wzorów dokumentów oraz analiza umów i dokumentów pod kątem ryzyka dla klienta i zabezpieczenia jego interesów;

• umowy nazwane i indywidualnie przygotowywane dla branży klienta;
Przygotowywanie opinii prawnych.

PRAWO BUDOWLANE

• obsługa procesu budowlanego;

• obrót nieruchomościami;

• ustawa deweloperska;

• FIDIC.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

• analiza Specyfikacji Warunków Zamówienia;

• weryfikacja prawidłowości działań Zamawiającego;

• weryfikacja prawidłowości działań oraz oferty Wykonawców;

• przygotowywanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO);

• reprezentacja przed KIO;

• przystąpienie do postępowania przed KIO i składanie sprzeciwu;

• przygotowywanie skargi oraz reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym;

• przygotowywanie skargi oraz reprezentacja przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

PRAWO KONKURENCJI

• ściganie czynów nieuczciwej konkurencji na drodze cywilnej oraz karnej.

PRAWO ODSZKODOWAŃ

• kompleksowa obsługa postępowań odszkodowawczych;

• szkody majątkowe, pracownicze, osobowe, odpowiedzialności cywilnej;

• obsługa likwidacji szkód firm posiadających floty pojazdów.

SPRAWY KARNE I WYKROCZENIOWE

• obrona członków zarządu, właścicieli w postępowaniu karnym – przygotowawczym i przed sądem (sprawy kryminalne, prawo karne gospodarcze, Vat);

• reprezentowanie stron działających w charakterze oskarżyciela posiłkowego;

• przygotowywanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

PRAWO PRACY

• doradztwo w zakresie związanym ze stosunkiem pracy, przygotowywanie wzorów dokumentów – umów, zakresów obowiązków, aktów wewnętrznych;

• reprezentacja przed sądem w sprawach pracowniczych;

• kontakty menadżerskie.

OCHRONA WIZERUNKU / PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

• ochrona wizerunku przedsiębiorstwa;

• rejestracja znaku towarowego.

UREGULOWANIE SYTUACJI MAJĄTKOWEJ

• doradztwo formy prowadzonej działalności pod kątem ochrony majątku prywatnego;

• doradztwo w zakresie prawa spadkowego w celu uregulowania sytuacji majątkowej na wypadek śmierci;

• sukcesja przedsiębiorstwa na wypadek śmierci;

• fundacje rodzinne.

rejestracja znaku towarowego.

ZARZĄDZANIE i OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI

• obsługa prawna zarządców nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni;

• opracowanie procesów windykacji;

• windykacja sądowa, przymusowa sprzedaż lokalu;

• opracowanie uchwał, reprezentacja przed sądami w sprawie odwołań od uchwał.

PRAWO MEDYCZNE

• obsługa prawna placówek medycznych;

• obrona personelu w postępowaniu karnym i cywilnym.

PRAWO PRZEWOZOWE / TRANSPORT / SPEDYCJA

• ocena umów, doradztwo prawne, windykacja, proces odszkodowawczy.